Καταστατικό

Το παρόν αποτελεί αυτούσια μεταφορά από το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΤΩΝ «Η ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΗΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΤΩΝ Η ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ», με έδρα τον Πειραιά.

Άρθρο 2ο

Σκοπός του Συνδέσμου είναι:

α). Η επικοινωνία μεταξύ των μελών για την σύσφιγξη των συμπατριωτικών δεσμών και για την ανάπτυξη της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ τους.

 β) Η παροχή κάθε ηθικής και υλικής συνδρομής για την πραγματοποίηση στην κοινότητα Βελανιδίων – Βοιών Λακωνίας, έργων που προάγουν την τοπική συγκοινωνία , την υγιεινή, την εν γένει τοπική οικονομία , την παιδεία, την μουσική, τον αθλητισμό και γενικά έργα κοινής ωφέλειας.

 Για την πραγματοποίηση αυτών, ο Σύνδεσμος συνεργάζεται με κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Σωματείο, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό της χώρας, που έχουν τον ίδιο σκοπό.

Άρθρο 3ο

Πόροι του Συνδέσμου είναι:

 α )Οι εγγραφές και εισφορές των μελών του

 β) Τα έσοδα από εκδηλώσεις , συναυλίες, χορούς

 γ)Οι έκτακτες εισφορές, παροχές δωρεές και επιχορηγήσεις από μέλη, ιδιώτες και Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου

γ) Κληρονομιές</p>

ε) Και κάθε άλλο νόμιμο μέσο απόκτησης εσόδων για την ενίσχυση των οικονομικών πόρων του Συνδέσμου, που στόχο έχουν την πραγματοποίηση των σκοπών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Α. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 4ο

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και λοιπά μέλη.

α) Τακτικά μέλη : γίνονται όσοι κατοικούν στον Πειραιά, Αθήνα ή τα προάστια τους και κατάγονται ή έχουν σύζυγο από τα Βελανίδια, καθώς και οι σύζυγοι και τα τέκνα των καταγόμενων από την κοινότητα Βελανιδίων. Απαιτείται η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας και η συμφωνία τους με το καταστατικό του Συνδέσμου. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται μετά από απόφαση του Δ.Σ και εγγραφή τους στα μητρώα των μελών.

β) Επίτιμα μέλη : γίνονται τα άτομα που με οποιονδήποτε τρόπο ενισχύουν τους σκοπούς του Συνδέσμου. Η ιδιότητα του Επίτιμου μέλους αποκτάται με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου στις Γ.Σ.

γ) Λοιπά μέλη : γίνονται όσοι κατοικούν στο υπόλοιπο της χώρας ή το εξωτερικό εφ’όσον κατάγονται από την κοινότητα Βελανιδίων και συμφωνούν με το καταστατικό του Συνδέσμου και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Τα λοιπά μέλη έχουν δικαίωμα λόγου στις Γ. Σ.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 5ο

Τα νέα μέλη οφείλουν σε ένα μήνα από την ανακοίνωση απόκτησης της ιδιότητας του τακτικού μέλους να γραφτούν στα μητρώα του Συνδέσμου. Τα τακτικά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις που αναλύονται στα πιο κάτω.

1. Να μετέχουν υποχρεωτικά στις Γ. Σ. και προαιρετικά στις συνεδριάσεις του Δ. Σ. να εκφράζουν και να αναπτύσσουν απόψεις και προτάσεις σ’ αυτές.

2. Να εκλέγουν τα όργανα του Συνδέσμου και να εκλέγονται σ ‘ αυτά.

3. Να καταβάλλουν τακτική οικονομική εισφορά. Η εκπλήρωση αυτής τους της υποχρέωσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Τακτικές Συνελεύσεις.

4. Να συμμορφώνονται στο καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ. Σ. και του Δ. Σ.

5. Να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε διαδικασία που αποσκοπεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου.

Άρθρο 6ο

α) Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από το Σύνδεσμο, με έγγραφη δήλωση του προς το Δ. Σ. και να διαγραφεί μετά από έγκριση της Γ. Σ. Μπορεί να ζητήσει επανεγγραφή σύμφωνα με τις διατάξεις και διατυπώσεις του άρθρου 5 του καταστατικού.

β) Μέλος του Συνδέσμου που αδικαιολόγητα δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς τις γενικότερες δραστηριότητες του Συνδέσμου και δεν μετέχει ενεργά σε συγκροτούμενες ομάδες εργασίας και επιτροπές, μπορεί με πρόταση της πλειοψηφίας του Δ. Σ. και μετά από έγκριση της Γ. Σ να διαγραφεί, εάν αφού προσκληθεί έγγραφα ή προφορικά , δεν συμμορφωθεί στις υποδείξεις του Δ.Σ. Τα μέλη που διγράφονται με αυτό τον τρόπο, μπορούν να επανεγγραφούν αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 5.

γ) Κάθε μέλος που δεν συμμορφώνεται αδικαιολόγητα με τις διατάξεις του καταστατικού , καταδολιεύεται τον Σύνδεσμο, δημιουργεί εμπόδια στις εργασίες του Συνδέσμου ή επιδεικνύει στην κοινωνία ή τον Σύνδεσμο διαγωγή τέτοια που έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της κοινωνικής του υπόστασης , διαγράφεται , αφού προηγούμενα του γίνει σύσταση γραπτή ή προφορική, με πρόταση της πλειοψηφίας των μελών του Δ. Σ. και εγκριτική απόφαση της Γ.Σ. του Συνδέσμου αφού προηγουμένως έχει προσκληθεί να είναι παρών στην διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 7ο

Αρχές και όργανα του Συνδέσμου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή και

δ) Οι ομάδες εργασίας.

Άρθρο 8ο

Γενική Συνέλευση :

α) Η Γ. Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και αποτελείται από το σύνολο των τακτικών μελών που έχουν γραφτεί στα Μητρώα του Συνδέσμου 1 μήνα πριν από την συγκλισή της.

Η Γ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόν το μισό συν ένα μέλη του δυναμικού των τακτικών μελών . Σε έλλειψη απαρτίας , συγκαλείται πάλι Γ. Σ μετά 15 ημέρες ανεξάρτητα του αριθμού των παρόντων μελών.

Η Γ. Σ. συγκαλείται από το Δ. Σ τακτικά μια φορά το χρόνο κατά το μήνα Μάρτιο, έκτακτα δε όποτε το κρίνει σκόπιμο το Δ. Σ ή αν αυτό ζητηθεί από τουλάχιστον δέκα πέντε (15) τακτικά μέλη.

 Η Γενική Συνέλευση :

1. Παίρνει αποφάσεις που υποχρεώνουν το σύνολο των μελών του Συνδέσμου

2. Εκλέγει και ανακαλεί το Δ. Σ του Συνδέσμου

3.  Αποφασίζει για τον απολογισμό του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου.

 γ) Οι αποφάσεις της Γ. Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι ψηφοφορίες για την εκλογή των αρχών του Συνδέσμου καθώς και για προσωπικά ζητήματα είναι μυστικές. Για άλλα θέματα ορίζει η ίδια η Γ. Σ.

δ) Η πρόσκληση των μελών για συμμετοχή στη Γ. Σ. γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ με γραπτή ανακοίνωση που τοιχοκολλάται στα γραφεία του Συνδέσμου ή με προφορική πρόσκληση σε κάθε ένα από τα μέλη ή με ανακοίνωση δημοσιευμένη στον τοπικό τύπο 15 ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία σύγκλησης της Γ. Σ.</p>

 ε)  Πρόεδρος της Γ. Σ. ορίζεται πριν από την έναρξη της διαδικασίας από το σώμα.</p>

Άρθρο 9ο

Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Ο Σύνδεσμος διοικείται από 7μελές Δ.Σ. που εκλέγεται κάθε δυο χρόνια από τακτική Γ.Σ με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια .Το εκλεγμένο Δ.Σ. αφού συνεδριάσει με την φροντίδα του συμβούλου που πλειοψήφησε , συγκροτείται σε σώμα σε 15 ημέρες από την εκλογή του.

α) Διοικεί και διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία του Συνδέσμου. Συντάσσει τον ετήσιο προυπολογισμό, ιδολογισμό και ισολογισμό προς τη Γ.Σ.

β) Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον δυο φορές το μήνα σε ώρες και ημέρες που ορίζει ο Πρόεδρος σε συνεννόηση με τα μέλη του Δ.Σ. 3ημέρες πριν.

Έκτακτα συγκαλείται όποτε το κρίνει ο Πρόεδρος απαραίτητο ή δυο τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. τα οποία θα ορίσουν και τους λόγους της σύκλισης. Τα θέματα συζήτησης ορίζονται από τον Πρόεδρο και σε αυτά μπορούν να προστεθούν και άλλα αν τα προτείνει κάποιο μέλος του Δ.Σ. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 4 μέλη του. Σε περίπτωση μη απαρτίας το Δ.Σ. συνεδριάζει σε ημέρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο και γνωστοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.

γ) Οι αποφάσεις του Δ.Σ παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας , η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέχρι 3 φορές και αν δεν υπάρχει πλειοψηφία το θέμα ξανασυζητείται στην επόμενη συνεδρίαση. Όλες οι ψηφοφορίες είναι φανερές εκτός από αυτές που αφορούν προσωπικό θέμα.

δ); Το μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε 4 συνεδριάσεις ή σε 8 αδιάκριτα, θεωρείται αυτόματα παραιτημένο και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Έκπτωση ολόκληρου του Δ.Σ. επέρχεται με απόφαση έκτακτης Γ.Σ. που συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 96 ΑΚ και με απόφαση απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της Γ.Σ.Παραίτηση του Δ.Σ. υποβάλλεται μόνο στη Γ.Σ. Σε περίπτωση έκπτωσης ή παραίτησης του Δ.Σ., η Γ.Σ. εκλέγει 7μελή επιτροπή για την διεκπεραίωση τρεχουσών υποθέσεων του Συνδέσμου και την προκήρυξη αρχαιρεσιών σε προθεσμία που θέτει η Γ.Σ.

ε) Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ είναι ανοιχτές για τα μέλη του Συνδέσμου με δικαίωμα λόγου, αλλά όχι ψήφου. Δικαίωμα λόγου έχουν και οι εκπρόσωποι των υπαρχουσών επιτροπών. Ο Πρόεδρος μπορεί να αποβάλλει τον θορυβπύντα με σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ.

στ) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις του , θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία και φιάχνει σε συνεργασία με τον Γραμματέα την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. ορίζοντας σύμφωνα με το Δ.Σ. τον εισηγητή κάθε θέματος. Εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο με εντολή του Δ.Σ. δικαστικά και εξώδικα. Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο , αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος.

ζ) Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. , την αλληλογραφία, την σφραγίδα, το μητρώο των μελών , το αρχείο του Συνδέσμου. Τον Γραμματέα κωλυόμενο αναπληρώνει κάποιος από τους συμβούλους.

η) Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για το ταμείο του Συνδέσμου. Ενεργεί τις εισπράξεις με βάση διπλότυπες αποδείξεις που υπογράφει ο ίδιος και φέρουν την σφραγίδα του Συνδέσμου. Εκτελεί τις πληρωμές με βάση τα εντάλματα που εκδίδει ο Πρόεδρος μετά από έγκριση του Δ.Σ με συνυπογραφή του Γραμματέα και σφραγισμένα με την σφραγίδα του Συνδέσμου. Τα πάνω από το ποσό των 5.000 εισπραττόμενα χρήματα κατατίθενται στο Ταχ. Ταμιευτήριο ή σε μια Ελληνική Τράπεζαγια λογαριασμό του Συνδέσμου.Υποβάλλει κάθε τέλος έτους έκθεση για την οικονομική και ταμειακή κατάσταση του Συνδέσμου, ενώ μέσω του Γραμματέα λογοδοτεί με ακρίβεια στην Ετήσια Γ. Σ. Τον Ταμία κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ που ορίζεται από αυτό.

Ο Πρόεδρος , ο Γραμματέας και ο Ταμίας αποτελούν την εκτελεστική επιτροπή του Δ.Σ., αρμοδιότητα της οποίας είναι η διεκπεραίωση των καθηκόντων που αναλαμβάνει το Δ.Σ. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. έχουν τις αρμοδιότητες που αναθέτουν σε αυτά το Δ.Σ.

Άρθρο 10ο

Εξελεγκτική Επιτροπή:

Ασκεί τον έλεγχο στην διαχείριση του Συνδέσμου από το Δ.Σ. και εκλέγεται από την Γ.Σ. ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. Η εξελεγκτική επιτροπή μετά τον έλεγχο συντάσσει έκθεση και ανακοινώνει τα αποτελέσματά του στη Γ.Σ. Δικαιούται να εξετάζει οποτεδήποτε θεωρεί αναγκαίο τα βιβλία του Συνδέσμου. Τηρεί δε βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 11ο

Ομάδες Εργασίας:

Συγκροτούνται σε Συνέλευση ή συγκέντρωση μελών . Είναι όργανα που υλοποιούν τις γενικές κατευθύνσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. και εισηγούνται στο Δ.Σ. και τη Γ.Σ. τον προγραμματισμό του ειδικού έργου τους για έγκριση. Υπεύθυνο για την λειτουργία τους είναι το Δ.Σ. Οι ομάδες συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα , τη συχνότητα των οποίων καθορίζουν τα ίδια τα μέλη της κάθε ομάδας.

Άρθρο 12ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

α) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. γίνονται κάθε δυο χρόνια σε τακτική Γ.Σ. ή σε έκτακτη αν παραστεί ανάγκη.

β) Δικαίωμα να εκλέγει και να εκλεγεί στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. έχει κάθε μέλος που είναι ταμειακά εντάξει και έχει εγγραφεί στα μητρώα των μελών, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τις εκλογές.

γ) Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή με ένα αναπληρωματικό μέλος , η οποία εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία από την Γ.Σ. Οι εκλεγέντες , στη συνέχεια συγκροτούνται σε σώμα , δηλαδή Πρόεδρος , Γραμματέας , μέλος και αναπληρωματικό μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.

δ) Οι εκλογές διεξάγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι υποψήφιοι κατέρχονται είτε μεμονωμένοι είτε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο είτε με την μορφή Συνδυασμών.

1. Στην περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, εκλέγονται οι 7 πρώτοι πλειοψηφήσαντες, σαν τακτικά μέλη του Δ.Σ. και οι επόμενοι 3 κατά σειρά επιτυχίας σαν αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.

2. Στη περίπτωση καθόδου 2 ή περισσοτέρων συνδυασμών, οι& έδρες του Δ.Σ. κατανέμονται διαιρώντας τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών , από όπου βγαίνει και το εκλογικό μέτρο. Εάν υπολοίπονται έδρες από την α’ κατανομή των εδρών , αυτές δίνονται στον συνδυασμό με το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψήφων από την πρώτη κατανομή. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση αδιάθετης έδρας μετά την β’ κατανομή.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στον Γραμματέα του Συνδέσμου 3 ημέρες προ των εκλογών επί αποδείξει.

ε) Για το Δ.Σ εκλέγονται 7 τακτικά μέλη. Μετά από παραίτηση έως και 5 μελών οι θέσεις αναπληρούνται :

1. Στη περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου , από τους κατά σειρά εκλογής τους 5 αναπληρωματικούς.

2. Στη περίπτωση συνδυασμών, ο παραιτηθείς αντικαθίσταται από υποψήφιο του συνδυασμού του.

στ) Για να είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιο θα πρέπει 1) στο μεν ενιαίο από 1 έως 7 σταυρούς προτίμησης ενώ 2) στη περίπτωση συνδυασμών δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης.

ζ) Μαζί με την εκλογή του Δ.Σ. εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία έχει τις αρμοδιότητες που τις ορίζει το άρθρο 10 του καταστατικού, για δε τη διαδικασία εκλογής της ισχύουν ότι και για την εκλογή του Δ.Σ.

Το παραιτούμενο μέλος της Ε.Ε αναπληρώνεται κατά τον ίδιο τρόπο που αναπληρώνεται παραιτούμενο μέλος του Δ.Σ.

Άρθρο 13ο

Η σφραγίδα του Συνδέσμου είναι κυκλική , στην περιφέρεια της οποίας αναγράφεται η επωνυμία του Συνδέσμου : ‘ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΤΩΝ Η ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ – 1970’ και στο κέντρο της υπάρχει απεικόνιση της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ- ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 14ο

Η τροποποίηση των σκοπών του Σωματείου που έχουν ταχθεί από τα ιδρυτικά μέλη ( και όχι η μεταβολή του σκοπού του σε κερδοσκοπικό ) καθώς και η τροποποίηση των οργανωτικών και λειτουργικών του διατάξεων καθώς και η διάλυση του Συνδέσμου αποφασίζεται από την Γ.Σ. των μελών του με παρουσία τουλάχιστον του μισού και ενός των μελών και απόλυτη πλειοψηφία των 3 /4 των παρόντων στη Γ.Σ. μελών.

Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, η διάθεση της υπάρχουσας περιουσίας του θα κριθεί με απόφαση της Γ.Σ. και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Άρθρο 15ο

Ό,τι δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ρυθμίζεται από τους ισχύοντες σχετικά νόμους.

Scroll Up